Els nombres

Els nombres, o números, es divideixen en cardinals, que indiquen una quantitat exacta, i ordinals, que indiquen un ordre.

Nombres cardinals en català
Número Català
0 Zero
1 U, un, una
2 Dos, dues
3 Tres
4 Quatre
5 Cinc
6 Sis
7 Set
8 Vuit
9 Nou
10 Deu
11 Onze
12 Dotze
13 Tretze
14 Catorze
15 Quinze
16 Setze
17 Disset
18 Divuit
19 Dinou
20 Vint
21 Vint-i-un
22 Vint-i-dos
30 Trenta
33 Trenta-tres
40 Quaranta
50 Cinquanta
60 Seixanta
70 Setanta
80 Vuitanta
90 Noranta
100 Cent
250 Dos-cents cinquanta
736 Set-cents trenta-sis
1.000 Mil
3.000 Tres-mil
83.421 Vuitanta-tres mil quatre-cents vint-i-ú
1.000.000 Un milió
19.000.000 Dinou milions

Nombres ordinals en català
Abreviatura Número
1r, 1a Primer, primera
2n, 2a Segon, segona
3r, 3a Tercer, tercera
4t, 4a Quart, quarta
5è, 5a Cinquè, cinquena
6è, 6a Sisè, sisena
7è, 7a Setè, setena
8è, 8a Vuitè, vuitena
9è, 9a Novè, novena
10è, 10a Desè, desena

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Les conjuncions

Les conjuncions serveixen per enllaçar dues paraules o frases. Veiem ara les conjuncions més comuns en català: Conjuncions en català...

Close