Els pronoms febles

En català els pronoms febles són pronoms personals àtons que poden anar davant o darrere del verb, es diuen així perquè no tenen accent fònic.
Cada pronom té fins a quatre formes diferents, segons vagi davant o darrere del verb o de l’altre pronom que acompanya i segons porti apòstrof o no.

Els pronoms febles normalment es col·loquen davant del verb i no tenen apòstrof (forma reforçada), però si el verb està en imperatiu, infinitiu o gerundi es col·loquen darrere (forma plena).
Quan els pronoms em, et, el, la, es, en van davant del verb si el verb comença per vocal passen a la seva forma elidida i s’apostrofen en m’, t’, l’, l’, s’, n’.
Quan els pronoms em, et, es, el, ens, els, en van darrere del verb si el verb acaba en vocal passen a a la seva forma reduïda i s’apostrofen a ‘m, ‘t, ‘l , ‘ns, ‘ls, ‘n.

En aquesta taula podeu veure totes les formes de tots els pronoms febles.

Pronoms febles en català
Llena Reforzada Elidida Reducida
me em m’ ‘m
te et t’ ‘t
nos ens ‘ns
vos us
se es s’ ‘s
lo el l’ ‘l
la l’
los els ‘ls
les
ho
li
ne en n’ ‘n
hi

El pronom ho és un complement directe neutre (això, allò) o proposicions subordinades substantives de complement directe
Exemples: Ja ho hem fet, t’ho he dit

El pronom ne és pronom partitiu similar al ne l’italià o al en del francès que significa “d’això”; pot també funcionar com un adverbi d’origen que correspondria a “des d’aquí / allà”.
Exemples: Menja’n, me’n vaig, veus-te’n

El pronom hi és similar al pronom ci de l’italià o al i del francès, funciona com un adverbi de lloc o adreça que correspondria a “aquí / allà” o “cap aquí / allà”.
Exemples: Ja hi són tots?, que hi podem fer?, hi ha algú?

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Els accents

En aquesta lliçó veurem les regles per saber si en català una paraula porta accent i si aquest accent és...

Close