Les consonants

En aquesta entrada veurem breument com pronunciar les consonants catalanes; en particular veurem els sons que es diferencien dels sons en castellà.

Les consonants b, v, w

Com en castellà aquestes tres lletres representen el mateix so

Exemples de b: blau, pobre

Exemples de v: canvi, invent (en aquest cas la n es pronuncia m)

Exemples de w: watt, waterpolo

La b quan és la lletra final d’una paraula no es pronuncia:

Exemple: amb

De vegades la b pot semblar una p.

Exemples: club, dissabte

La s sorda i la s sonora (s, ss, c, ç, z)

S, ss, c (davant de e, i), ç (davant de a, o, u), z representen el so s, que pot ser s sorda (equivalent al so de la s castellana) us sonora (produïda mitjançant la vibració de les cordes vocals).

La s sorda es pot escriure amb una s, amb ss entre vocals, amb c o amb ç.
La s sonora es pot escriure amb una s entre vocals o amb una z.

Exemples de s sorda: caça, rossa, savis, cel, cim, peça, sol, tassa, cera, cirera, feliç, maça

Exemples de s sonora: casa, rosa, avis, bellesa, zona

La consonant x

La consonant x pot representar tres sons diferents.
El primer semblant al sh anglès, el segon igual al so x del castellà i el tercer, que s’utilitza quan una paraula comença amb ex seguit d’una vocal, és més suau, semblant al so egz.

Exemples de so sh: xinès, Xavier

Exemple de so x: taxi

Exemples de so egz: examen, exèrcit

Les consonants g, j

Les consonants g (davant d’una e o una i) i j tenen el mateix so, que és un so intermedi entre la j anglesa i la j francesa; per entendre’ns, és menys forta que la j de joy però més forta que la j de bonjour.

Davant de e, i s’utilitza la g, davant de a, o, u s’utilitza la j.

Exemples de g: gerani, girafa

Exemples de j: esponja, jove, ajudar, Jordi

La consonant n

La n catalana té el mateix so de la n castellana, però en uns casos pot tenir el so d’una m, per exemple quan està davant d’una f.

Exemple: confessar (es pronuncia cumfesar)

La consonant r

Té el mateix so de la r espanyola, però si és l’última lletra d’una paraula no es pronuncia.

Exemple: clar

La consonant t

Té el mateix so de la t espanyola, però si és l’última lletra d’una paraula i segueix una altra consonant no es pronuncia.

Exemple: cant

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Les vocals

En català les cinc vocals (a, i, i, o, u) s'utilitzen per a representar 8 sons vocàlics diferents: a, e...

Close