Les vocals

En català les cinc vocals (a, i, i, o, u) s’utilitzen per a representar 8 sons vocàlics diferents: a, e oberta, e tancada, la vocal neutra, i, o oberta, o tancada, u.

La vocal a

La vocal a, quan no és vocal neutra, té el mateix so de la a espanyola.

Exemple: m à (mà)

La vocal e

L’e en català pot ser oberta o tancada. La e tancada és igual a la e espanyola, allargant el pas de l’aire es pot pronunciar la e oberta. Si la e oberta té accent serà un accent greu (è), si és tancada amb accent serà un accent agut (é).

Exemples d’e oberta: cafè, deu, pera, mel

Exemples de tancada: bé, déu, Pere

La vocal neutra és un so intermedi entre el so de la vocal e i de la vocal a; cal pronunciar aquesta vocal cada vegada que les vocals aie es troben en posició àtona (sense accent fonètic).

Exemples: palet, melós, cosa, febre

Aprofundirem el so i el faig servir de la vocal neutra en la pròxima lliçó.

La vocal i
La vocal i té el mateix so de la i espanyola.

Exemple: camí

La vocal o

Com la i, també la o pot ser oberta o tancada.

Exemples d’o oberta: son, dols, coll

Exemples d’o tancada: són, dolç, cançó

A més també l’o quan és àtona canvia de so, i es transforma en u.

Exemples: posar, pomera, colom

La vocal u

La vocal u té exactament el mateix so de la o espanyola.

Exemple: ungla

Com en castellà no es pronuncia en les combinacions gue, gui, que, qui llevat que tingui una dièresi ü.

Deixa un comentari

Ajuda’ns!

Cursdecatala.com està gestionada per una persona sola, i tots els continguts són accessibles gratuïtament i sense anuncis: dóna el teu suport clicant un o més dels tres següents botons

Read previous post:
Els dígrafs

Els dígrafs són parells de lletres que representen un sol so. ig: es pronuncia com 'ch'. Exemple: lleig

Close