Ja hi som tots

First videolesson from 4cats by Fundaciò Ramon Llull.Transcription

PEP: Bé, Carles, si no et sap greu, et voldria fer unes quantes preguntes…
BEL: Ai! Perdonau que arribi tard. Hola.
CARLES: Hola, sóc Carles. I com et diuen a tu?
BEL: Ah, sí, no t’ho he dit. Som na Bel. [es fan dos petons] Ets de Valènci[a], no?
CARLES: Sí, i tu… d’Eivissa?
BEL: De Manacor, Mallorca.
PEP: Bel, tinc pressa i li hauríem de fer el qüestionari.
BEL: Un qüestionari? Hala! com te passes…
PEP: Si hem d’escollir un nou company de pis, millor fer-ho bé.
CARLES: I tant, i tant, endavant. La feina ben feta no té fronteres.
PEP: El que jo dic sempre. Però hi ha gent que prefereix fer les coses de qualsevol manera…
CARLES: …i aleshores passa el que passa.
PEP: Exacte, exacte. Bé, Carles, em podries dir els teus cognoms sisplau?
CARLES: Sí, em dic Carles Camps Rodríguez.
PEP: Aha… Lloc i data de naixement?
CARLES: Nascut a Paterna, comarca de l’Horta, el 10 de maig del mil nou-cents vuitanta-nou.
PEP: Taure, oi?
CARLES: Sí, la gent diu que som una miqueta avorrits, perquè ens agrada ser prudents, però sobretot som treballadors i molt responsables.
BEL: Ui que bé…
PEP: Sí, ella prefereix els ganduls i irresponsables. Què estudies?
CARLES: Ciències de la Comunicació… vull dirigir un diari.
PEP: Dirigir un diari?
CARLES: Sí, el de la meua família.
PEP: De la teva família!? Ah, està bé, això, està bé… Em pots dir el teu mòbil i l’adreça de correu electrònic?
CARLES: Sí, el meu mòbil és el 685305512. I la meua adreça de correu electrònic estribord@gmail.com
PEP: Estribord?
CARLES: Sí, és que m’agrada molt la navegació. El meu papà té un xicotet iot, de 20 metres d’eslora.
PEP: Ah, està bé, està bé.
BEL: No suport arribar a una cala i que estigui plena de barques.
CARLES: El problema de la navegació és que s’ha popularitzat. Si fins i tot el meu jardiner té un iot.
PEP: Ets classista?
CARLES: És un problema?
PEP: Tot el contrari. Bé, jo no tinc més preguntes. Per mi cap problema. L’habitació és teva.
BEL: Potser a mi no me sembla bé que se quedi.
PEP: Un punt més a favor seu…
BEL: No me sembla bé.
PEP: Està bé, fem-ho a sorts. Si surt cara, es queda. Si surt creu, busquem una altra persona. […] Cara. Es queda. Benvingut a bord. Bé, jo me’n vaig que tinc classe. Fins després.
CARLES: Fins després. […] Este tio és un cretí!
BEL: Sí, però és fàcil d’enganar.
CARLES: Això sí. Gràcies per aconsellar-me.
PEP: Perdó, m’havia deixat… Però…
BEL: Jo ja havia dit, que no me pareixia bé que se quedàs. Llàstima que hagi sortit cara i no creu. Va, anam a fer unes birres.
CARLES: D’acord, però pagues tu, eh? que jo estic pelat.

EPÍLEG: La llengua catalana

El català, amb uns 10 milions de parlants, és la dotzena llengua més parlada a la Unió Europea. Es parla en quatre estats diferents: A Andorra és l’única llengua oficial. A l’estat espanyol, és la llengua pròpia de Catalunya, el País Valencià –on també se l’anomena valencià-, les Illes Balears, la Franja de Ponent, a l’Aragó, i la zona del Carxe, a Múrcia. A França el territori de parla catalana es concentra a la Catalunya Nord. Finalment, el català també és la llengua de la ciutat de l’Alguer, a la costa occidental de Sardenya, a Itàlia. La principal expansió del català es produeix durant el regnat del rei Jaume I, al segle XIII, quan aquest conquereix el Regne de València i Mallorca. Durant els segles següents, la Corona d’Aragó annexiona les illes de Sardenya i Sicília i el sud d’Itàlia. I concretament, el segle XIV repobla l’Alguer amb colons catalans; és per aquest motiu que avui encara s’hi parla català. En comparació amb altres llengües, la variació dialectal del català no és gaire significativa. Tot i així, es defineixen dos grans blocs dialectals: l’oriental i l’occidental. Dins del bloc de l’occidental trobem el català que es parla al País valencià, a Andorra, al Carxe murcià, a la Franja d’Aragó i a la meitat oest de Catalunya. Mentre que el català oriental inclou els dialectes de la meitat est del Principat, les Illes Balears, la Catalunya Nord i l’alguerès.

Translation

PEP: Beh, Carles, if it doesn’t bother you, I would like to make a few questions…
BEL: Ai! Sorry, I’m late. Hi.
CARLES: Hi, I’m Carles. What’s your name?
BEL: Ah, yeah, I didn’t tell you. I’m Bel. [they give each other two kisses] You are from Valencia, no?
CARLES: Yes, and you… From Ibiza?
BEL: From Manacor, Mallorca.
PEP: Bel, I’m in a hurry and we should make the questionnaire.
BEL: A questionnaire? Hala! that’s too much…
PEP: If we have to chose a new flatmate, it’s better to do it well.
CARLES: Yeah, yeah, ahead. A job well done has no borders.
PEP: That’s what I always say. But there are people who prefer to do things in any way…
CARLES: …and then it happens what happens.
PEP: Exactly, exactly. Well, Carles, could you tell me your surname please?
CARLES: Yes, I’m called Carles Camps Rodríguez.
PEP: Aha… Place and date of birth?
CARLES: Born in Paterna, Horta region, the 10th of May 1989.
PEP: Taurus, ¿oi?
CARLES: Yes, people say we are a little boring, because we like to be prudent, but mainly we are hard workers and very responsible.
BEL: Ui good…
PEP: Yes, she prefers slackers and irresponsible people. What do you study?
CARLES: Communications Sciences… I want to direct a newspaper.
PEP: Direct a newspaper?
CARLES: Yes, the one of my family.
PEP: Of your family!? Ah, that’s good, this, that’s good… Can you tell me your mobile and your e-mail address?
CARLES: Yes, my mobile is 685305512. And my e-mail adress is estribord@gmail.com
PEP: Estribord?
CARLES: Yes, I really like navigation. My father owns a little yacht, 20 meters long.
PEP: Ah, it’s good, it’s good.
BEL: I don’t bear going to a creek and find it full of ships.
CARLES: The problem of navigation is that it got popular. Even my gardener owns a yacht.
PEP: Are you a classist?
CARLES: Is that a problem?
PEP: The opposite. Well, I don’t have any more questions. No problems by me. The room is yours.
BEL: Maybe I don’t agree he’s staying.
PEP: One more point to him…
BEL: I disagree.
PEP: Ok, let’s toss it up. If we get head, he stays. If we get tail, we’ll look for another person. […] Head. He stays. Welcome aboard. Well, I must go, I have classes. See you later.
CARLES: See you. […] This guy is a jerk!
BEL: Yes, but it’s easy to deceive.
CARLES: This is true. Thanks for suggesting me.
PEP: Sorry, I left… But…
BEL: I said it, that I was not agreeing with him staying. What a pity that we got head and not tail, let’s go to have some beers.
CARLES: Ok, but you pay, eh? I’ve no money at all.

EPILOGUE: Catalan language

Catalan, with about 10 million speakers, is the twelfth most spoken language in the European Union. Catalan is spoken in four different states: In Andorra is the only official language.
In the Spanish state, it’s the language of Catalonia, Valencian Country, where it is also called Valencian, the Balearic Islands, the Western Strip, in Aragón, and the area of the Carche , in Murcia. In France, the territory where the Catalan language is spoken is concentrated in Northern Catalonia. Catalan is the language of the city of Alghero on the west coast of Sardinia, Italy. The main expansion of Catalan was produced during the reign of King James I, in the thirteenth century, when he conquered the Kingdom of Valencia and Mallorca. During the following centuries, the Crown of Aragon took possession of the islands of Sardinia and Sicily and southern Italy. In the fourteenth century repopulated Alghero with Catalan settlers, that’s the reason why Catalan is still spoken there. Compared with other languages​​, the variation of the Catalan dialect is not very significant. However, we define two major dialect blocks: the eastern one and the western one. Inside the Western block there is the Catalan spoken in the Valencian Country, Andorra, Carche in Murcia, in the Aragonese Strip and int the mid-west part of Catalonia. While the eastern Catalan includes the dialects of the eastern half of the Principality, the Balearic Islands, Catalonia and the North of Alghero.

Context

En una situació comunicativa utilitzem partícules per verificar que l’altra persona ens escolta i ens entén. Aquí n’apareix una pròpia de la zona central:

Taure, oi?

i unes altres més neutres com:

Ets de València, no?

D’acord, però pagues tu, eh?

Una altra manera d’estar segurs que hem entès el que ens deien és repetir la part més important del que ha dit l’altre, d’aquesta manera, a més, emfasitzem la part que més ens ha interessat, sorprès, etc.:

CARLES: Ciències de la Comunicació… vull dirigir un diari.

PEP: Dirigir un diari?

Grammatics

Fixeu-vos en aquest capítol en les diferents formes de pronoms.

En els casos:

si no et sap greu
t’ho he dit e

es tracta del mateix pronom però amb dues formes diferents, l’àtona i la plena. També formen part d’aquest grup de pronoms personals:

em podries
ens agrada
m’havia deixat

També en tenim per expressar un objecte directe: fem-ho; o un objecte indirecte: li hauríem.

Lexicon

birra: cervesa (col·loquial)
enganar: enganyar. Forma pròpia de les Illes Balears
fer-ho a sorts: jugar-se alguna cosa a l’atzar

tio, -a: noi, -a (col·loquial)

xicotet: diminutiu de xic, és a dir, petit. Forma pròpia del País Valencià

2 Responses to Ja hi som tots

  1. Sarah says:

    The translation into English is very literal!

Leave a Reply

Support us!

Cursdecatala.com is managed by only one person, and all the contents are accessible for free and withouth ads: support us by clicking one or more of the three following buttons

Read previous post:
Catalan adverbs

Els adverbis (adverbs) are invariable words that expand or clarify the meaning of the verb, the adjective or the adverb...

Close