El cactus

Second videolesson from 4cats by Fundaciò Ramon Llull.Transcription

SARA: Bon dia.
FLORISTA: Bon dia.
SARA: Voldria un cactus.
FLORISTA: Molt bé.
CLIENT: Hola, bon dia.
FLORISTA I SARA: Bon dia.
FLORISTA: Mira, tenim aquests cactus.
SARA: Mmm, massa petits. Voldria un cactus més gros.
FLORISTA: Cap problema.
SARA: No ho sé, trobo que té poques punxes. Té un cactus amb més punxes?
FLORISTA: Sí, esclar. […] Més punxes.
SARA: Ja, està bé, però trobo que les punxes són una mica curtes.
FLORISTA: Curtes? Esperi, miraré si tinc cactus amb punxes més llargues.
SARA: Sí, suposo que aquest anirà bé. S’ha de regar gaire?
FLORISTA: No, cada dos o tres setmanes.
SARA: Ah, està bé… i quant val?
FLORISTA: Uns deu euros.
SARA: Bé, doncs, no ho sé… m’ho he de pensar. En tot cas ja tornaria. Adéu i gràcies.
FLORISTA: De res. Adéu.
CLIENT: S’ha de ser perepunyetes… Ja em diràs si ve d’aquí si un té més o menys punxes que un altre. Són ganes de marejar la perdiu, eh?
FLORISTA: Ja ho pot ben dir.
CLIENT: S’ha de tenir paciència…
FLORISTA: Si jo li expliqués… En què puc ajudar-lo?
CLIENT: Voldria un ram.
FLORISTA: Com el voldria?
CLIENT: No ho sé, penso que no tenen gaire[s] flors. M’agradaria un ram amb força flors
FLORISTA: Sí i tant! Què li sembla aquest?
CLIENT: Trobo que hi ha massa flors grogues… M’agradaria un ram amb més flors blaves…
FLORISTA: I què li sembla aquest altre?
CLIENT: Mmmm, no ho sé… potser si hi hagués més gardènies… Té gardènies en flor?
FLORISTA: Ho miro.

Epíleg: La Rambla de Barcelona i Sant Jordi

Una de les tradicions més arrelades de Barcelona és la venda de flors a la Rambla. A l’altura del Mercat de la Boqueria, hi ha una dotzena de parades de flors, algunes de les quals duen obertes més de 150 anys. Aquestes botigues són un dels molts atractius d’aquest passeig, per on passen cada dia més de dues-centes mil persones. Avui, si es vol ramblejar amb tranquil·litat, s’ha de fer a primera hora del matí. Per contra, si es prefereix visitar la Rambla en el moment de màxima ocupació, cal esperar al 23 d’abril, dia de Sant Jordi, patró de Catalunya, i festa del llibre i la rosa. Aleshores la Rambla s’omple de parades de llibres i de flors des de Canaletes fins a Colom, ja que la tradició diu que per Sant Jordi els enamorats es regalen llibres i roses. I hi deu haver molts enamorats, a Catalunya, perquè les llibreries facturen en una sola jornada el 10% de les seves vendes anuals, i es venen més de sis milions de roses, i això que a Catalunya tot just hi viuen set milions i mig de persones…

Translation

SARA: Good morning.
FLORIST: Good morning.
SARA: I would like to have a cactus.
FLORIST: Perfect.
CLIENT: Hello, good morning.
FLORIST AND SARA: Good morning.
FLORIST: Look, we have these cactus.
SARA: Mmm, too little. I would like a bigger cactus
FLORIST: No problem.
SARA: I don’t know, I think it has few thorns. Do you have a cactus with more thorns?
FLORIST: Yes, obvious. […] More thorns.
SARA: Yes, it’s ok, but I think the thorns are too short.
FLORIST: Short? Wait, I’ll look if I have cactus with longer thorns.
SARA: Yes, I suppose this will be ok. Should I water it often?
FLORIST: No, every two or three weeks.
SARA: Ah, ok… how much is it?
FLORIST: About ten euros.
SARA: Bé, then, I don’t know… I have to think about it. Anyway I would come back. Goodbye and thanks.
FLORIST: You are welcome. Goodbye.
CLIENT: You have to be finicky… To me it doesn’t seem important that one has more thorns than the other one. It’s that you don’t want to decide, eh?
FLORIST: You can say it.
CLIENT: You have to be patient…
FLORIST: Yes I have explained… How can I help you?
CLIENT: I would like a bouquet.
FLORIST: How would you like it?
CLIENT: I dont know, I think it doesn’t have enough flowers. I would like a bouqeut with enough flowers.
FLORIST: yes ok! How do you like this one?
CLIENT: I think there are too many yello flowers… I would like a bouquet with more blue flowers…
FLORIST: What do you think about this one?
CLIENT: Mmmm, I don’t know… maybe if there were more gardenias… Do you have gardenias in bloom?
FLORIST: I’ll check it.

Epilogue: The Rambla of Barcelona and Sant Jordi

One of the most deeply rooted traditions in Barcelona is selling flowers in the Rambla. At the height of the Boqueria Market, there are a dozen shops selling flowers, some of them have been open for more than 150 years. These stores are one of the many attractions of this course, where every day over 200 thousand people pass by. Today, if you want to go to la rambla in a quiet moment, it must be done early in the morning. Conversely, if you prefer to visit the Rambla at the time of maximum employment, you have to wait April the 23rd, the day of Sant Jordi (Saint George), the patron saint of Catalonia, and the feast of the book and the rose. La Rambla is full of book stalls and flowers from Canaletas to Colombo, as the tradition says that in Sant Jordi day lovers will offer books and roses. And there must be many lovers in Catalonia, because the library bill in one day 10% of annual sales, and sold more than 6 million roses, and this counting that in Catalonia are living 7 million and a half people …

Context

En el capítol Perdudes ja parlem una mica de l’ús de tu i vostè, aquí en teniu més exemples. La Florista tracta de vostè al senyor i de tu a la Sara, perquè per edat són més pròximes.

També voldríem subratllar que quan anem a una botiga i demanem una cosa molt concreta, sol passar que quan ens diguin el preu ho trobem car i no ho volem. En aquests casos, la fórmula que es fa servir per no dir la veritat és:

Bé, doncs no ho sé… m’ho he de pensar

Com molt bé diu la Sara.

Grammatics

En aquest capítol la Sara, una mica perepunyetes, vol comprar un cactus. Per dir com el vol fa servir diferents adverbis. Observeu-ne els exemples que apareixen al vídeo:

Mmm, massa petits
Voldria un cactus més gros
M’agradaria un ram amb força flors
Trobo que hi ha massa flors blaves

Noteu que si la frase conté un no llavors l’adverbi canvia:

no tenen gaire(s) flors

Si volem fer una comparació llavors hem d’introduir l’altra part amb un que:

Ja em diràs si ve d’aquí si un té més o menys punxes que un altre

Lexicon

perepunyetes: persona que sempre troba coses que no li agraden i que es queixa força i és exigent

marejar la perdiu: no decidir-se

Leave a Reply

Support us!

Cursdecatala.com is managed by only one person, and all the contents are accessible for free and withouth ads: support us by clicking one or more of the three following buttons

Read previous post:
Ja hi som tots

First videolesson from 4cats by Fundaciò Ramon Llull.

Close