La trucada

Fourth videolesson from 4cats by Fundaciò Ramon Llull.Transcription

BEL: Sí, sí, ja ho sé, mu mare. Sí, ja li telefon. Besades. És que avui és Santa Caterina.
LLUM: Hmm, i?
BEL: Idò, que és es sant de sa meva cosina. Si no m’hagués telefonat mu mare, segur que no me’n record. Tenc un cap… […] Cati. Molt d’anys. Sí… Què? No! Amb quin Guillem? Amb en Guillem de sa teulera? Què dius?… Sí, sí, sí… ja mos deim coses… Adéu. Que fort, sa meva cosina Cati surt amb en Guillem de sa teulera.
LLUM: Ah, doncs felicitats.
BEL: No sé què dir-te, en Guillem de sa teulera està forrat.
LLUM: I on és el problema?
BEL: Que ningú sap com se va fer ric. Un dia era pobre i l’endemà es doblers li sortien per ses orelles. Telefonaré a sa tia Antònia, a veure què diu.
LLUM: És la mare de la Cati?
BEL: No, és sa germana de mon pare, na Cati és sa filla de sa germana de mu mare. Me pareix que tenc una foto…
BEL: Mira, aquest és mon pare, mu mare, na Cati i sa tia Antònia.
LLUM: Hm, que interessant.
BEL: Tia Antònia, som jo, na Bel, ja xerram més tard. Besades… Tenia es contestador…
LLUM: I està bo aquest Guillem de sa teulera?
BEL: Mmm, no està malament… Es qui està bo és es seu cunyat, s’homo amb qui se va casar na Marga, sa germana petita de na Cati. És clavadet a en Brad Pitt… Telefonaré a mu mare, segur que ella sap coses.
LLUM: A la teva mare? Aquestes coses no són per parlar-les amb una mare.
BEL: Ah, no? I per què no?
LLUM: Perquè no, són coses íntimes de la teva cosina. Segur que a ella no li agrada que ho vagis explicant a tothom.
BEL: Perdona, mu mare no és tothom. Mu mare és mu mare. Jo li explic tot. Tu no li expliques tot a ta mare?
LLUM: No.
BEL: Idò, jo sí… […] A jo m’agrada xerrar amb ella. Mos tenim molta confiança. […] Si no xerr amb ella un parell de vegades en es dia… no ho sé… és un dia incomplet. Tu quantes de vegades en es dia xerres amb ta mare?
LLUM: Al dia? Cap. Ens truquem de tant en tant.
BEL: Cada quan?
LLUM: Cada dues o tres setmanes, cada mes… no ho sé, el dia de Nadal…
BEL: Va, telefona-li.
LLUM: Per què?
BEL: Segur que t’anirà bé. Perquè entre una mare i una filla hi ha una connexió especial. Sempre va bé xerrar amb una mare.
BEL: Va, telefona-li… Va!
LLUM: Mamà, sóc jo. No, per res et trucava. Sí, estic bé. Tu també, no? Doncs perfecte. Mmmm un petó. Adéu, adéu. […] Tenies raó. Ara em sento molt millor. Necessitava parlar amb la meva mare. Gràcies.

EPÍLEG: Famíles

A les nostres terres la gent se casa o se’n va a viure en parella a una edat molt tardana. Les estadístiques diuen que els homes s’emparellen als 32 anys, de mitjana, i les dones als 29. També indiquen que el primer fill es té als 30 anys. És a dir, que un cop emparellada, la gent va per feina. Avui dia, tres de cada deu nens o nenes neixen en famílies de parelles no casades o monoparentals, mentre que fa 20 anys això només passava en una de cada deu parelles. Una altra dada que defineix l’evolució sentimental del país: les parelles se separen o divorcien un 50% més que fa 10 anys. I de totes les parelles i matrimonis que se fan i desfan a Catalunya, aproximadament un 0,15% són parelles homosexuals. I aquí cal destacar que, des del 2005, es poden casar pel civil. Finalment, només esmentar que, de mitjana, avui a cada casa hi viuen dues coma set persones, la qual cosa sona un poc rara, però si ho diuen les estadístiques oficials, no hi ha motius per pensar que no és així.

Translation

BEL: Yes, yes, i know, my mother. Kisses. Today it’s Saint Catherine..
LLUM: Hmm, e?
BEL: Beh, it’s my cousin saint. If my mother wouldn’t have called me, I wouldn’t have remembered for sure. I have a mind… […] Cati. Best wishes. Yes… What? No! With which Guillem? With Guillem from Sa Teulera? What are you saying?… Yes, yes, yes… they were telling me things… Bye. No way, my cousin is going out with Guillem from Sa Teulera.
LLUM: Ah, best wishes then.
BEL: I don’t know what to say, Guillem from Sa Teulera has a lot of money.
LLUM: And where is the problem?
BEL: No one knows how he became rich. One day he was poor and the following day money was coming out of her ears. I will call aunt Antònia, who knows what she says.
LLUM: Is she Cati’s mother?
BEL: No, she’s the sister of my father, Cati is the daughter of my mother’s sister. I think I have a photo…
BEL: Look, this is my father, my mother, Cati and aunt Antònia.
LLUM: Hm, interesting.
BEL: Aunt Antònia, it’s me, Bel, let’s talk later. Kisses… She had the answering machine…
LLUM: Is Guillem from Sa Teulera handsome?
BEL: Mmm, he’s not bad… The one who is handsome is its brother in law, the man who married Marga, Cati’s little sister. He is like Brad Pitt… I will call my mother, she knows something for sure.
LLUM: Your mother? This kind of stuff is not to be talked with a mother.
BEL: Ah, no? Why not?
LLUM: Because no, this is your cousin’s intimate stuff. She doesn’t like that you explain this to everyone for sure.
BEL: Excuse me, my mother it not everyone. My mother is my mother. I explain everything to her. Don’t you explain everything to your mother?
LLUM: No.
BEL: Beh, I do… […] I like to talk to her. We have a lot of confidence. […] If I don’t talk to her a couple of times a day… I don’t know… it’s an incomplete day. How many times a day do you speak with your mother?
LLUM: A day? None. We call each other from times to times.
BEL: How often?
LLUM: Every two or three weeks, every month… I don’t know, Christmas day…
BEL: Come on, call her.
LLUM: Why?
BEL: It will be good for you for sure. Because between a mother and a daughter there is a special connection. It’s always good to talk to a mother.
BEL: Come on, call her… Come on!
LLUM: Mom, it’s me. No, I wasn’t calling you for any particular reason. Yes, I’m good. You too, no? Well perfect. Mmmm a kiss. Bye, bye. […] You were right. Now I feel really better. I needed to talk to my mother. Thanks.

EPILOGUE: Families

In our lands, people get married or go to live with his/her partner in a very late age. The statistics say that men do it when they have 32 years on average, and women at 29. They also indicate that they have the first son when they are 30 years old. That is, that once you do, you do it seriously. Today, 3 children out of 10 are born in families with unmarried couples or single parents, while 20 years ago, this was only a couple out of 10. Another statistic that defines the sentimental evolution of the country: couples are separated or divorced 50% more than 10 years ago. And of all the couples, married or not, who make and break in Catalonia, approximately 0.15% are same-sex couples. And here we must note that, since 2005, you can marry in a civil ceremony. Finally, we mention that, on average, in every home today live two point seven people, that sounds a little strange, but if this is what official statistics say, there is no reason to think that it is not true.

Context

Hi ha dos aspectes d’aquest capítol que voldríem remarcar. Un és que, encara que als territoris de parla catalana la majoria de la població no es considera creient, hi ha gent que celebra per tradició el sant del seu nom. Acostuma a passar que la gent gran felicita més el sant i la gent jove més l’aniversari. A vegades amb una petita trucada o amb un missatge al mòbil n’hi ha prou. Sempre dependrà del nivell de relació amb l’altra persona. L’altre aspecte són les relacions familiars, sempre diverses, però sempre tenint present el lligam entre pares i fills, força fort. En aquest sentit, l’actitud de la Llum la podríem definir com a força seca

Grammatics

Els adjectius possessius serveixen per saber de qui és cada cosa i tenen diferents formes tot i que les del català estàndard són aquestes que trobaràs en el capítol:

A la teva mare?
Necessitava parlar amb la meva mare.

Altres que no hi surten són la seva cosina, per exemple. Ara bé, sí que hi surten alguns exemples de com fan servir els possessius a les Illes Balears:

sa meva cosina
es seu cunyat

Canvien la per sa i el per es perquè aquestes són les formes de l’article salat, propi de les Illes. Amb els noms de parentiu, els possessius també poden adoptar formes febles: mon pare, ma mare, ton pare i ta mare.

Lexicon

doblers: diners, propi de parlars balears
estar forrat: tenir molts de diners
sortir amb algú: tenir una relació amorosa amb algú
xerrar: parlar, propi de parlars balears. A la resta del territori és més d’ús col·loquial

Leave a Reply

Support us!

Cursdecatala.com is managed by only one person, and all the contents are accessible for free and withouth ads: support us by clicking one or more of the three following buttons

Read previous post:
El Barceló està molt bo

Third videolesson from 4cats by Fundaciò Ramon Llull.

Close