Aigua a les orelles

Fifth videolesson from 4cats by Fundaciò Ramon Llull.Transcription

PEP: Ah, quina ràbia…
LLUM: Que hi ha algú?
PEP: Re, no hi ha manera.
LLUM: Perdona, és que em pensava que no hi havia ningú. [telèfon] Ei, Maria, què tal. Com, que no pots venir? Però si havíem quedat… Però… Maria, això no es fa… Val, val, adéu… […] Pep, tinc dugues entrades per anar al teatre i, si vols, em pots acompanyar. Què et sembla? […] Et va bé o no et va bé? La funció és a les nou en punt. Si vols, quedem a dos quarts davant del teatre i fem un entrepà. Va bé? Si no et va bé podem quedar a tres quarts a les taquilles… O bé, si vols, quedem aquí, sopem i després agafem el metro i anem junts al teatre. Quedem aquí a quarts de vuit, sopem i després agafem el metro. Jo crec que hi haurà temps per tot. Si agafem la línia verda i després un bus de barri, trigarem mitja hora. Et va bé o no? Què me’n dius? […] Ah, calla, que avui és dimarts, és veritat que fas anglès… Acabes a les vuit, no? Ja ho sé, et passo a buscar a l’acadèmia a un quart de nou…És a prop del teatre, oi? Pep? Pep, Pep! [telèfon] Què vols, ara?… Ah, que t’ho pots muntar? Segur? Genial. Val, quedem a dos quarts de nou davant del teatre?… Val. Adéu. T’estimo. […] Pep, Pep, Peep! […] Pep, Pep…
PEP: Oh, quin descans!
LLUM: Pep, Pep, Pep […] Ei, mira, Pep, que això del teatre no pot ser… Saps què? Et convido al cine. És just, t’havies fet il·lusions. Té, per l’entrada i les crispetes. I disculpa una altra vegada.

EPÍLEG: Arts escèniques

El teatre de Barcelona viu un moment especialment dolç. Té una cartellera de 46 teatres que ofereixen més de 500 espectacles cada any. Entre les principals sales, destaquen el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya i el Teatre Romea. Igualment atractiva és l’oferta d’espais alternatius com la Sala Beckett o l’Antic Teatre. A l’estiu, és especialment estimulant l’oferta del Festival Grec, tot i que en els darrers anys el Festival Temporada Alta de Girona s’ha convertit en el festival d’arts escèniques de referència de Catalunya. Al País Valencià, gràcies al Circuit Teatral Valencià i al Circuit SARC, hi ha una programació estable i de qualitat que arriba a la majoria de pobles i ciutats. A Mallorca hi ha una gran diversitat d’equipaments teatrals: des de sales municipals, com les de Manacor, Artà i altres localitats de l’illa, fins a teatres alternatius com el Teatre del Mar de Palma; això sense deixar de banda l’emblemàtic Teatre Principal de la capital, gran impulsor de les produccions més ambicioses. Pel que fa a Menorca, cal destacar la tradició operística encapçalada per figures com el baríton Joan Pons i la temporada del Teatre des Born de Ciutadella. També són cites destacades la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega; la de Manacor, a Mallorca, o la Mostra d’Alcoi, al País Valencià.

Translation

PEP: Ah, how annoying…
LLUM: Is there anyone?
PEP: Nothing, there is no way.
LLUM: Excuse me, i thought there was no one. [telephone] Ei, Maria, how are you. How, you can’t come? But if we agreed… But… Maria, this is not to be done… Ok, ok, bye… […] Pep, I have two tickets to go to the theater and, if you want, you can come with me. What do you think? […] Is it ok or not? The function is at nine o’ clock. If you want, we can meet at and a half and eat a sandwich. Is it ok? If it’s not ok we can meet at a quarter to nine at the ticket office… Otherwise, if you want, we can meet here, we have dinner and then we take the metro and we go together to the theater. We meet here at half past seven, we have dinner and then we take the metro. I think there will be time for everything. If we take the green line and then a block bus, it will take half an hour. Is it ok or not? What do you tell me? […] Ah, shut up, today is Tuesday, you have English class… You finish at eight, no? I know, I’ll pass by to look for you at the academy at a quarter past eight… It is near the theater, no? Pep? Pep, Pep! [telephone] What do you want, now?… Ah, you can make it? Sure? Perfect. Agreed, we’ll meet at half past eight in front of the theater?… Ok. Bye. I love you.
PEP: Oh, what a rest!
LLUM: Pep, Pep, Pep […] Ei, look, Pep, this thing of the theater is not possible… You know what? I invite you to the cinema. It’s right, you already thought we were going to go. Take, for the ticket and the pop-corns. I’m sorry, again.

EPILOGUE: Performing arts

The theater of Barcelona is going through a particularly sweet moment. It has over 46 theaters that offer more than 500 performances each year. Among the major halls, detach the Theatre Libre, the TNC and the Teatro Romea. Equally attractive is the offer of alternative spaces such as the Sala Beckett or the Ancient Theatre. In summer, it is particularly challenging the Festival Grec’s offert, although in recent years the Festival Temporada Alta Girona converted into the performing arts festival of reference in Catalonia. In the Land of Valencia, thanks to the Circuit Teatral Valencià and Circuit SARC, there is a stable and high-quality programming that comes to most of the towns and cities. In Mallorca there is a wide variety of theatrical equipment: municipal halls, like those of Manacor, Arta and other resorts on the island, and alternative theaters such as the Teatro del Mar de Palma, and this without leaving aside the emblematic theater Principal of the capital, the great instigator of the most ambitious productions. As in Menorca, one must mention the operatic tradition led by figures such as the baritone Joan Pons and the season of the Theatre des Born Ciutadella. Other important appointments are the Feria de Teatro de Tarrega, the one of Manacor, in Mallorca, or the Muestra de Alcoy, in Valencia.

Context

La Llum tot i ser una persona un pèl seca aquí es mostra comprensiva i demana perdó en tres ocasions. Fixeu-vos, però que com que són tres situacions diferents la formula que utilitza també és diferent. La primera vegada és quan entra al lavabo sense avisar:

Perdona, és que em pensava que no hi havia ningú

La segona, quan torna a trucar l’amiga i li diu t’estimo. En aquest verb hi ha implícit: “Perdona’m, no volia ser tan intransigent quan m’has dit que no podies quedar”. La relació que té amb aquesta amiga és bona, segurament, i se l’estima en tant que amiga.
La tercera, torna a ser amb en Pep. La Llum en aquest cas és directa i resolutiva, la relació que té amb en Pep no és la mateixa que té amb l’amiga:

És just, t’havies fet il·lusions. Té, per l’entrada i les crispetes. I disculpa una altra vegada.

Grammatcs

El pronom hi al qual ens referim en el capítol El llum màgic acompanya molt sovint el verb haver i formen una perífrasi verbal molt útil per indicar situació o possessió. Aquí la trobem diverses vegades:

Que hi ha algú?
Es que em pensava que no hi havia ningú
Jo crec que hi haurà temps per tot

El sentit d’aquesta forma ve a ser aproximadament ‘ser en un lloc’ o ’existir’ i si fem l’exercici de posar alguna d’aquestes frases en plural,

Jo crec que no hi haurà entrades per avui

fixeu-vos que es tracta d’una forma invariable, sempre va en singular.

Lexicon

crispetes: és el blat de moro fregit, solen ser salades i se’n mengen als cinemes, mirant una pel·lícula

dugues: forma col·loquial de dues, el femení de dos
muntar-s’ho: fer-s’ho venir bé, trobar una solució (col·loquial)

Leave a Reply

Support us!

Cursdecatala.com is managed by only one person, and all the contents are accessible for free and withouth ads: support us by clicking one or more of the three following buttons

Read previous post:
La trucada

Fourth videolesson from 4cats by Fundaciò Ramon Llull.

Close